Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności

Wstęp

Barbara Cholewa, zobowiązuje się swojego serwisu internetowego, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron serwisu .

 • Data pierwszej publikacji strony internetowej: .
 • Data ostatniej, istotnej aktualizacji: .

Zgodność z ustawą

Strony serwisu „Audyty stron internetowych” są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Oświadczenie sporządzono: .
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Barbary Cholewy.

Na stronach serwisu można używać standardowe przeglądarek.

Dostępność cyfrowa

Uwzględniając poziom zgodności Web Content Accessibility Guidelines 2.1 i 2.2, w serwisie audyty-stron-internetowych.pl, brak jest treści (informacji i wrażeń sensorycznych) naruszających kryteria sukcesu na poziomie A, AA.

Spełnione kryteria sukcesu, wykraczające poza obowiązujący w Europie wymóg prawny, w poniższej — autorskiej tabelidotyczą też poziomu zgodności AAA. Z wyjątkiem kryterium sukcesu 3.1.5 na poziomie AAA brak jest innych treści, naruszających pozostałe kryteria sukcesu, na tym poziomie.

Raport z wdrożenia WCAG
w serwisie
audyty-stron-internetowych.pl
Pierwsza kolumna od lewej strony wskazuje zasady, druga — wytyczne, trzecia — kryteria sukcesu, czwarta — niezbędny poziom zgodności, piąta — faktyczny poziom zgodności
ZasadyWytyczneKryteria sukcesuWymagany poziom zgodności WCAG 2.2Wymagany poziom zgodności WCAG 2.1Faktyczny poziom zgodności
1 — Postrzegalność1.1 — Alternaty­wa w postaci tekstu
1.1.1 — Treść nietekstowa

Prezentowane treści nietekstowe mają alternatywę tekstową, pozwalającą zrozumieć przeznaczenie. Jeśli treść nietekstowa pełni funkcję dekoracyjną (nie niosącą ze sobą żadnej informacji lub funkcjonalności), jest wdrożona w sposób umożliwiający technologiom wspomagającym jej zignorowanie.

AAA
1.2 — Dostę­pność mediów zmiennych w czasie
1.2.1 — Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa tekstowa dla nagrań dźwiękowych przedstawiająca tę samą treść, co nagranie audio.

Zapewniona jest alternatywa tekstowa albo audiodeskrypcja dla nagrań zawierających tylko wideo, przedstawiająca tę samą treść, co nagranie wideo.

AAnd.
1.2.2 — Napisy rozszerzone (nagranie)

Do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone, zapewnione są napisy rozszerzone .

AAnd.
1.2.3 — Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa dla multimediów lub audiodeskrypcja dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

AAnd.
1.2.4 — Napisy rozszerzone (na żywo)

Do wszystkich treści audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) przekazywanych na żywo zapewnione są napisy rozszerzone.

AAAAnd.
1.2.5 — Audiodeskrypcja (nagranie)

Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych.

AAAAnd.
1.2.6 — Język migowy (nagranie)

Zapewnione jest tłumaczenie w języku migowym wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz).

AAAAAAnd.
1.2.7 — Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie)

Jeśli przerwy w ścieżce dźwiękowej nagrania nie pozwalają na zamieszczenie audiodeskrypcji przekazującej sens treści w wystarczającym stopniu, dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) zapewniona jest rozszerzona audiodeskrypcja.

AAAAAAnd.
1.2.8 — Alternatywa dla mediów (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa dla wszystkich nagrań w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) oraz dla wszystkich nagrań tylko wideo (sam obraz).

AAAAAAnd.
1.2.9 — Tylko audio (na żywo)

Zapewniona jest alternatywa dla multimediów przedstawiająca informacje takie same, jak w przekazie tylko audio na żywo .

AAAAAAnd.
1.3 — Możliwość adaptacji — Odpowie­dnia (zrozumia­ła) prezen­tacja zawartości
1.3.1 — Informacje i relacje

Informacje, struktura i relacje danych ułatwiają zrozumienie treści.

AAA
1.3.2 — Zrozumiała kolejność

Treść prezentowana jest w zrozumiałej, prawidłowej kolejności odczytu.

AAA
1.3.3 — Właściwości zmysłowe

Instrukcje dotyczące zrozumienia i obsługi treści nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych; takich jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.

AAA
1.3.4 — Orientacja

Orientacja nie jest zablokowana. Zawartość nie ogranicza swojego widoku i działania tylko do jednej orientacji wyświetlania (pionowej lub poziomej).

AAAAAA
1.3.5 — Określenie pożądanej wartości

Odpowiednie etykiety, instrukcje i atrybut type mogą pomóc użytkownikom zrozumieć cel pól wejściowych formularzy.

AAAAAA
1.3.6 — Określenie przeznaczenia

Serwis wykorzystuje punkty orientacyjne ARIA do identyfikowania regionów strony. Poprzez dodanie semantyki lub metadanych informacje o tym, co reprezentuje dana ikona, region lub komponent.

AAAAAAAAA
1.4 — Możliwość rozróżnie­nia — Ułatwienie percepcji treści
1.4.1 — Użycie koloru

Kolor nie jest jedynym wizualnym środkiem przekazywania informacji, wskazywania czynności, skłaniania do reakcji lub rozróżniania elementów wizualnych.

AAA
1.4.2 — Kontrola odtwarzania dźwięku

Na stronach serwisu nie występują dźwięki odtwarzane automatycznie.

AAA
1.4.3 — Kontrast (minimum)

Elementy zamieszczone na stronach serwisu posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do elementów sąsiadujących i tła, na jakim zostały osadzone.

Strony serwisu uwzględniają potrzeby osób mających kłopot z rozróżnianiem kolorów. Istnieje bowiem możliwość wyboru wysokokontrastowej wersji tekstowej.

AAAAAA
1.4.4 — Zmiana rozmiaru tekstu

Wizualnie renderowany tekst może być przeskalowany do 200 procent bez utraty treści i funkcjonalności. Z kolei wydruk wszystkich stron serwisu uwzględnia czytelny, duży font.

AAAAAA
1.4.5 — Obrazy tekstu

Strony serwisu zawierają kontrolki, które pozwalają użytkownikowi dostosować rozmiar czcionki oraz kolory pierwszego planu i tła. Do prezentacji nagłówków autor używa arkusze stylów. Zrzuty ekranów prezentowane są dodatkowo w postaci tekstu dostępnego z poziomu stron.

AAAAAA
1.4.6 — Kontrast (wzmocniony)

Wizualna prezentacja tekstu i obrazów tekstu ma prawidłowy współczynnik kontrastu.

AAAAAAAAA
1.4.7 — Niska głośność lub bez dźwięków w tle

Brak jest automatycznie uruchamianych dźwięków w tle stron serwisu.

AAAAAAAAA
1.4.8 — Prezentacja wizualna

Strony serwisu są kompletne, spójne, czytelne, zrozumiałe i przydatne dla Użytkownika.

W ramach wizualnej prezentacji bloków tekstu można osiągnąć:

 1. Kolory pierwszego planu i tła mogą być wybrane przez użytkownika. Ma od do dyspozycji 4 warianty.
 2. Szerokość nie przekracza 80 znaków.
 3. Tekst nie jest wyjustowany do prawego marginesu.
 4. Odstęp między wierszami wynosi co najmniej półtora odstępu w akapitach, a odstępy między akapitami są co najmniej 1,5 raza większe niż odstępy między wierszami.
 5. Rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających, nie wymagając od użytkownika, chcącego odczytać cały wiersz, przesuwania tekstu w poziomie przy zmaksymalizowanym oknie ekranu.
AAAAAAAAA
1.4.9 — Obrazy tekstu (bez wyjątku)

Obrazy tekstu są używane tylko do dekoracji.

AAAAAAAAA
1.4.10 — Dopasowanie do ekranu

Wszystkie strony serwisu z kaskadowymi arkuszami stylów zależnych od mediów, przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS).

Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności i bez konieczności pionowego przewijania zawartości o szerokości odpowiadającej 320 pikselom i poziomego przewijania zawartości na wysokość odpowiadającą 256 pikselom.

AAAAAA
1.4.11 — Kontrast elementów nietekstowych

Wszystkie obiekty graficzne na stronach serwisu mają charakter statyczny (pozbawione są migających elementów) i są zoptymalizowane.

Dokumenty, zapisane w formacie SVG, dostępne są też w formatach WebP i JPG.

Obiekty graficzne zawierają atrybut ALT z opisem. Złożone obiekty graficzne korzystają z dodatkowego opisu.

Wizualna prezentacja obiektów graficznych, wymaganych dla zrozumienia treści, ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 w stosunku do sąsiednich kolorów.

AAAAAA
1.4.12 — Odstępy w tekście

W treści zaimplementowanej przy użyciu języka znaczników, które obsługują następujące właściwości stylu tekstu, nie następuje utrata treści ani funkcjonalności po ustawieniu wszystkich poniższych wartości:

 1. Wysokość linii (odstęp między wierszami) do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru fontu;
 2. Rozstaw następujących akapitów co najmniej 2 razy większy od rozmiaru fontu;
 3. Odstępy między literami (tracking) do co najmniej 0,12-krotności rozmiaru fontu;
 4. Odstępy między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości fontu.
AAAAAA
1.4.13 — Treści spod kursora lub fokusu

Oto przypadki gdy uaktywnienie, a następnie usunięcie wskaźnika myszy lub fokusu klawiatury powodują, że dodatkowa, wizualna zawartość staje się widoczna:

 1. Podpowiedzi przeglądarki utworzone przy użyciu atrybutu HTML.
 2. Użycie wskaźnika myszy (hover).
 3. Użycie atrybutu role='tooltip'.
 4. Użycie pseudoklas hover i focus.
AAAAAA
2 — Funkcjonalność2.1 — Dostę­pność z klawiatury
2.1.1 — Klawiatura

Strony serwisu mają przypisane role, będące tekstem lub liczbą, poprzez które oprogramowanie może określać strukturę i funkcję elementów. Zapewnienie ról, które zastąpiły skróty klawiaturowe, umożliwia zgodność z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu. Dzięki nim potrzebujący mogą przeczytać informacje tekstowe za pomocą syntezatora mowy lub w alfabecie Braille'a.

Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.

AAA
2.1.2 — Bez pułapki na klawiaturę

Fokus klawiatury można przenieść na komponent strony za pomocą interfejsu klawiatury.

AAA
2.1.3 — Klawiatura (bez wyjątków)

Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.

AAAAAAAAA
2.1.4 — Jednoznakowe skróty klawiaturowe

W serwisie nie zaimplementowano jednoznakowych skrótów klawiaturowych.

AAA
2.2 — Dostoso­wanie czasu
2.2.1 — Możliwość dostosowania czasu

Czas korzystania z treści nie jest automatycznie ograniczany.

AAA
2.2.2 — Pauza, zatrzymanie, ukrycie

W serwisie brak jest treści, która automatycznie się przesuwa, porusza, migocze lub przewija.

AAA
2.2.3 — Bez ograniczeń czasowych

W serwisie brak jest treści podlegających ograniczeniom czasowym.

AAAAAAAAA
2.2.4 — Przerywanie

Przerywanie pracy może być odłożone w czasie przez użytkownika.

AAAAAAAAA
2.2.5 — Ponowne potwierdzenie autentyczności

W serwisie brak jest sesji autoryzowanych przez użytkownika.

AAAAAAAAA
2.2.6 — Ostrzeżenie o limicie czasu

Wdrożone technologie powodują, że użytkownicy nie muszą być ostrzegani o limicie czasu bezczynności, którego przekroczenie mogłoby spowodować utratę danych.

AAAAAAAAA
2.3 — Ataki padaczki
2.3.1 — Trzy błyski lub wartości poniżej progu

W treści stron serwisu brak jest elementów, które migają więcej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy i błysków poniżej ogólnych progów błysku i czerwonego błysku.

AAA
2.3.2 — Trzy błyski

Strony internetowe serwisu nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy.

AAAAAAAAA
2.3.3 — Animacja po interakcji

Na stronach serwisu brak jest animacji i interakcji.

AAAAAAAAA
2.4 — Możliwość nawigacji
2.4.1 — Możliwość pominięcia bloków

Wszystkie strony serwisu mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie bieżącej strony w hierarchii serwisu przedstawione jest w postaci listy stron, które znajdują się wyżej.

Na wszystkich stronach serwisu dostępny jest mechanizm umożliwiający pomijanie bloków treści.

Odnośniki do stron zewnętrznych poprzedzone są znakiem graficznym.

Wszystkie strony serwisu mają zakładki z odnośnikami przenoszącymi Użytkownika do konkretnego miejsca. Oto ich tytuły:

 1. Przejdź do głównej zawartości,
 2. Przejdź do spisu treści,
 3. Przejdź do nagłówka:
 4. Poznaj definicję:
 5. Przejdź do załącznika:
 6. Wróć do góry,
 7. Przejdź do poprzedniej strony:
 8. Przejdź do następnej strony:

Tekst pomocy: Aby wyszukać informacje w serwisie lub w Internecie:

 1. Przechodzimy do górnej części formularza wyszukiwarki, tam, gdzie znajduje się pole tekstowe.
 2. Wypełniamy pole tekstowe przez wpisanie do niego dowolnego, szukanego wyrazu, zwrotu lub adresu. Ponieważ wpisany tekst zostanie sprawdzany pod kątem błędów ortograficznych; ewentualne błędy zostaną wyróżnione podkreśleniem w kształcie wężyka, w kolorze ciemnoczerwonym.
 3. Wybieramy przycisk wyszukiwania w Internecie lub na stronach serwisu.
 4. Uruchamiamy, przycisk z napiszem „szukaj z Google” lub klawisz klawiatury z napisem „Enter
 5. Wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

Strony serwisu zostały wyposażone w mechanizmy umożliwiające wybór:

 1. Wielkości fontu (czcionki). Może on być powiększany lub pomniejszany;
 2. Wersji tekstu o wysokim kontraście;
 3. Większego odstępu między literami przy różnych wysokokontrastowych wersjach tekstowych;
 4. Wymowy syntetycznej fraz lub wyrazów obcojęzycznych.
AAA
2.4.2 — Tytuł strony

Każda strona serwisu ma własny — różny od pozostałych — tytuł. Został on utworzony na podstawie ustalonego wzorca.

AAA
2.4.3 — Kolejność fokusu

Elementy, na które można ustawić fokus, otrzymują go w kolejności, która zachowuje znaczenie i funkcjonalność.

AAA
2.4.4 — Cel łącza (w kontekście)

Cel każdego łącza można określić na podstawie samego tekstu łącza lub tekstu łącza wraz z jego programowo określonym kontekstem.

AAA
2.4.5 — Wiele dróg

Dostępnych jest więcej niż jeden sposób zlokalizowania strony internetowej w zestawie stron internetowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy strona internetowa jest wynikiem lub etapem procesu.W Mapie stron serwisu dostępne są odnośniki do ważniejszych podstron, a na wszystkich podstronach dostępny jest spis treści.

AAAAAA
2.4.6 — Nagłówki i etykiety

Wszystkie nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.

AAAAAA
2.4.7 — Widoczny fokus

Każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny.

AAAAAA
2.4.8 — Lokalizacja

Zapewniona jest informacja, w którym miejscu w zestawie stron internetowych znajduje się użytkownik.

AAAAAAAAA
2.4.9 — Cel łącza (z samego łącza)

Istnieje mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu każdego łącza z samej jego treści.

AAAAAAAAA
2.4.10 — Nagłówki sekcji

Nagłówki sekcji treści są używane do jej porządkowania.

AAAAAAAAA
2.4.11 — Fokus nie zasłonięty — minimalny

Kiedy komponent interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, pozostaje on widoczny, nie zasłonięty przez inną treść.

AAnieAA
2.4.12 — Fokus nie zasłonięty — ulepszony

Kiedy komponent interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, żaden ze wskaźników fokusu nie jest zasłonięty przez swoją treść.

AAAnieAAA
2.4.13 — Wygląd ostrości

Wskaźniki ostrości mają wystarczający kontrast kolorów i wystarczający rozmiar.

AAAnieAAA
2.5 — Metody obsługi
2.5.1 — Gesty dotykowe

Wszystkie funkcje, które używają gestów wielopunktowych lub opartych na ścieżce do operacji, mogą być obsługiwane za pomocą jednego wskaźnika bez gestu opartego na ścieżce, chyba że niezbędny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.

Uwaga: Wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania wskaźnika (tj. nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi agenta użytkownika lub technologii wspomagającej).

AAA
2.5.2 — Rezygnacja ze wskazania

W przypadku funkcji, które można obsługiwać za pomocą pojedynczego wskaźnika — zdarzenie down nie jest wykorzystywane do wykonywania jakiejkolwiek części funkcji.

AAA
2.5.3 — Etykieta w nazwie

W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami — tekst etykiety występuje na początku nazwy.

AAA
2.5.4 — Aktywowanie ruchem

Funkcjonalność, która może być obsługiwana przez ruch urządzenia lub ruch użytkownika, może być również obsługiwana przez komponenty interfejsu użytkownika.

AAA
2.5.5 — Rozmiar celu dotykowego

Wysokość i szerokość ikon i buttonów, widzianych w wersji pełnoekranowej, nie jest mniejsza niż 48 pikseli.

AAAAAAAAA
2.5.6 — Równoległy mechanizm wprowadzania danych

Treści internetowe nie ograniczają możliwości korzystania z modalności wejściowych dostępnych na platformie, z wyjątkiem sytuacji, w których ograniczenie jest niezbędne, wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa treści.

AAAAAAAAA
2.5.7 — Ruchy przeciągania

Brak potrzeby alternatywnych sposobów przeciągania.

AAniend.
2.5.8 — Rozmiar celu — minimalny

Cele interaktywne i przestrzeń między nimi ma rozmiar co najmniej 24×24 pikseli.

AAnieAA
3 — Zrozumiałość3.1 — Możliwość odczytania
3.1.1 — Język strony

Wszystkie strony serwisu posiadają poprawnie zdeklarowany język ludzki. Odnosi się on do odnośników zewnętrznych i treści, do jakiej prowadzą oraz do słów i skrótów w innych językach.

AAA
3.1.2 — Język części

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom technologie wspomagające, jak i konwencjonalne aplikacje klienckie, dokładnie renderują treści napisane w różnych językach. Stworzono też możliwość ich odczytania na głos po aktywacji ikony wskazującej taką możliwość.

AAAAAA
3.1.3 — Nietypowe słowa

Nietypowe i specjalistyczne słowa, zwroty i skróty z ich definicjami przybliżane są w słowniku, na podstronie internetowej, gdzie występują.

AAAAAAAAA
3.1.4 — Skróty

Rozszerzona forma każdego akronimu lub symbolu wieloznacznego jest dostępna przy pierwszym pojawieniu się skrótu w treści.

AAAAAAAAA
3.1.5 — Poziom umiejętności czytania

Tekst, po usunięciu nazw własnych i tytułów, nie powinien wymagać umiejętności czytania na poziomie wyższym niż poziom gimnazjalny. Ze względu na tematykę serwisu i terminologię informatyczną, to kryterium sukcesu nie może być spełnione.

AAAAAAbrak
3.1.6 — Wymowa

Wdrożono mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić wymowę słów, których znaczenie jest niejasne w danym kontekście bez znajomości ich wymowy.

AAAAAAAAA
3.2 — Przewidy­walność
3.2.1 — Po otrzymaniu fokusu

Gdy fokus zostanie ustawiony na którykolwiek składnik interfejsu użytkownika, nie inicjuje on zmiany kontekstu.

AAA
3.2.2 — Podczas wprowadzania danych

Zmiana ustawień dowolnego komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznie zmiany kontekstu.

AAA
3.2.3 — Spójna nawigacja

Mechanizmy nawigacyjne, które są powtarzane na wielu stronach internetowych w ramach zestawu stron internetowych, występują w tej samej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane.

AAAAAA
3.2.4 — Spójna identyfikacja

Komponenty, które mają taką samą funkcjonalność w zestawie stron internetowych, są identyfikowane w spójny sposób.

AAAAAA
3.2.5 — Zmiana na żądanie

W serwisie brak jest automatycznie uruchamianych, nowych, okien czy automatycznie przesyłanych formularzy, które mogłyby spowodować nieoczekiwane zmiany kontekstu.

AAAAAAAAA
3.2.6 — Stała pomoc

Tam gdzie jest niezbędna stała pomoc, jest ona dostępna stale i w tym samym miejscu.

AnieA
3.3 — Pomoc przy wprowa­dzaniu informacji
3.3.1 — Identyfikacja błędu

Jeśli błąd wejściowy zostanie automatycznie wykryty, pozycja z błędem jest identyfikowana, a błąd jest opisywany użytkownikowi w formie tekstu.

AAA
3.3.2 — Etykiety lub instrukcje

Etykiety lub instrukcje są dostarczane, gdy treść wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika.

AAA
3.3.3 — Sugestia korekty błędów

Jeśli błąd danych wejściowych zostanie automatycznie wykryty i znane są sugestie dotyczące korekty, wówczas sugestie są przekazywane użytkownikowi, chyba że zagroziłoby to bezpieczeństwu lub celowi treści.

AAAAAA
3.3.4 — Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym)

Tematyka serwisu nie powoduje zobowiązań prawnych i transakcji finansowych.

AAAAnd.
3.3.5 — Pomoc

Mając na względzie fakt, że w przypadku niektórych niepełnosprawności etykieta może okazać się niewystarczająca do opisania funkcji — zapewniono pomoc kontekstową. Tekst pomocy, w postaci odnośnika do danej pomocy, dostarcza informacje na temat wykonywanej czynności.

AAAAAAAAA
3.3.6 — Zapobieganie błędom (wszystkim)

Dane wprowadzane przez użytkowników są odwracalne.

AAAAAAAAA
3.3.7 — Wpis zbędny

Brak procesu rejestracji i potrzeby udostępniania danych.

Aniend.
3.3.8 — Dostępne uwierzytelnianie — minimum

Serwis nie wymaga zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła w celu zalogowania.

AAniend.
3.3.9 — Uwierzytelnianie dostępne — ulepszone

Użytkownicy nie są zmuszani do zapamiętywania informacji ani do poprawnej pisowni.

AAAnieAAA
4 — Solidność4.1 — Kompaty­bilność
4.1.1 — Poprawność kodu

Strony serwisu są zgodne z wytycznymi Google.

W kodzie podstron ze znacznikami danych strukturalnych projektu schema.org brak jest błędów i ostrzeżeń. Elementy posiadają kompletne znaczniki (początkowe i końcowe), są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, wszystkie ID są unikalne.

Walidację poszczególnych stron w czasie rzeczywistym można sprawdzić pod adresem [ audyty-stron-internetowych.pl/kontrola/ocena-kodu-stron.html ].

nieAA
4.1.2 — Nazwa, rola, wartość

W przypadku wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym między innymi: elementów formularzy, odsyłaczy i komponentów generowanych przez skrypty), nazwę i rolę określono; a powiadomienia o zmianach w tych elementach są dostępne dla technologii pomocniczych. Przy wyłączonej obsłudze skryptów brak będzie tylko możliwości zmiany kontrastu i odczytania na głos obcojęzycznych zwrotów.

AAA
4.1.3 — Komunikaty o stanie

W treściach zaimplementowanych przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie zostały określone programowo za pomocą roli lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez skupiania się na fokusie.

AAAAAA

Procedury

W ramach procedury, osoba zgłaszająca uwagi lub żądania, ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

W ramach procedury, żądanie osoby zgłaszającej musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich [ https://bip.brpo.gov.pl/pl].

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Zapewniam możliwość komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną; z wykorzystaniem: poczty elektronicznej, przesyłania wiadomości sms i kontaktu telefonicznego.
 2. Wszystkie treści na stronach serwisu internetowego są dostępne dla aplikacji umożliwiających ich maszynowe odczytanie.
 3. Na stronie internetowej nie znajduje się nagranie w Polskim Języku Migowym, opisujące zakres działalności.
 4. Nie posiadam pętli indukcyjnej, i .

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek jest dziesięciopiętrowym wieżowcem, do wejścia prowadzą szerokie schody i podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy wejściu do budynku, po lewej stronie, znajduje się domofon.
 4. Osobie niepełnosprawnej zapewniam prawo wstępu z psem asystującym, po wcześniejszym zgłoszeniu.
 5. W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. W budynku nie znajduje się dźwiękowy lub świetlny system powiadamiania alarmowego.
 7. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dane teleadresowe Dane teleadresowe

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
Wyślij e-mail b.cholewa[at]interia.pl Zadzwoń+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych lub problemów z dostępnością stron serwisu.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

Skorzystaj ze słownika Słownik

Dysgrafiacharakteryzuje się częściową lub całkowitą utratą umiejętności pisania.

Dysleksjacharakteryzuje się trudnościami w nauce czytania i pisania.

Padaczka fotogenna (fotoczuła, światłoczuła) to rodzaj choroby neurologicznej. Występujące w jej następstwie drgawki, wywoływane są przez szybkie, zmieniające się bodźce świetlne.

Pętla indukcyjna to urządzenie, które zmienia dźwięk na fale elektromagnetyczne i w ten sposób dostarcza go do aparatu słuchowego. Ułatwia słyszenie i rozróżnianie mowy.

System FM to urządzenie, które działa podobnie jak pętla, tylko nośnikiem dźwięku są fale radiowe.

System IR to urządzenie, które działa podobnie jak pętla, tylko rolę nośnika dźwięku pełni podczerwień.

Dostępność stron internetowych
Termin dostępność w odniesieniu do stron serwisu „Audyty stron internetowych” oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów wszystkim Użytkownikom Sieci, w tym także osobom posiadających ograniczenia:
 • Ograniczenia zdrowotne — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą lub niedowidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się, chorować , lub ,
 • Ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 • Ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różne przeglądarki,
 • Ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

Stronę zaktualizowano